Folktinget: Språkförsöket är ett hån mot det 100-åriga Finland

01.12.2017 kl. 14:00
- Det känns olustigt att det här beslutet fattas just i år när Finland fyller 100 år och vi under året utgått ifrån sloganen tillsammans, säger Thomas Blomqvist.

Riksdagens kulturutskott har idag godkänt regeringens förslag till lag om ett försök som gäller det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen. Folktinget har konsekvent motsatt sig språkförsöket, vilket också många sakkunniga gjort. Språkförsöket står i strid med nationalspråksstrategin som säger att språk inte skall ställas mot varandra och att ingen skall fråntas rätten att lära sig landets båda nationalspråk.

- Erfarenheter, som till exempel med studentsvenskan, har visat att frivillighet inte gynnat språkinlärningen och det borde vara av allmänt intresse att utveckla språkundervisningen i våra skolor istället för att begränsa den, säger Folktingets ordförande Thomas Blomqvist.

Försöket kommer på sikt att försämra svenskans ställning och verkställandet av den svenskspråkiga befolkningens rättigheter. Grundlagsutskottet ansåg redan tidigare att en försökslagstiftning är berättigad enbart om det finns ett godtagbart mål, som att förbättra verkställandet av grundrättigheterna. Det kriteriet uppfyller inte språkförsöket, som inte är jämlikt för landets alla barn och där det dessutom finns risk för sociala, regionala och könsmässiga snedvridningar. Finland är ett land med två nationalspråk där det svenska språket haft en betydande roll genom Finlands historia.

- Det känns olustigt att det här beslutet fattas just i år när Finland fyller 100 år och vi under året utgått ifrån sloganen tillsammans. Språkförsöket känns varken rättvist eller som något som vi vill att Finland i framtiden ska stå för, avslutar Blomqvist.