Utlåtande: Folktinget förutsätter flera timmar svenskundervisning i åk 7–9

01.12.2022 kl. 08:55
Folktinget har gett utlåtande gällande timfördelningen i B1-språket i den grundläggande utbildningen. Med B1-språket avses grundskolans medellånga lärokurs i svenska (B1-svenska).

Folktinget konstaterar att det är viktigt att studierna i B1-språket inleds så tidigt som möjligt, senast i årskurs 6. Förslaget att öka undervisningen i B1-språket (svenska) med en årsveckotimme som riktas till årskurserna 7–9 anser Folktinget vara en åtgärd i rätt riktning. Folktinget förutsätter ändå att timfördelningen utökas med två årsveckotimmar i stället för en årsveckotimme för årskurserna 7–9 för att förhindra risken för en avbruten språkstig i årskurserna 7–9.

I nationalspråksstrategin, som antogs av Statsrådet år 2021, betonas vikten av att barn och ungdomar inte ska utestängas från möjligheten att lära sig de båda nationalspråken, finska och svenska.

”Goda kunskaper i det andra inhemska språket bidrar till att skapa ett positivt språkklimat. Grundskolans medellånga lärokurs i svenska (B1-svenska) lägger grunden för den finskspråkiga befolkningens svenskkunskaper”, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.

Hösten 2016 tidigarelades svenskundervisningen i B1-svenska så att två årsveckotimmar flyttades från årskurserna 7–9 till årskurs 6. Tidigareläggningen av svenskundervisningen var i sig en bra sak, men eftersom årsveckotimmarna i svenska inte utökades i timfördelningen blev undervisningstimmarna i åk 7–9 för få.

”Det är viktigt att årsveckotimmarna i svenska för åk 7–9 ökar. I värsta fall ges just nu ingen undervisning i svenska överhuvudtaget i årskurs 9. Följden blir en avbruten språkstig och studiemotivationen tryter”, säger Folktingssekreterare Christina Gestrin.