KULTUR OCH MEDIA

Folktinget arbetar för att det ska finnas tillgång till kultur och media på svenska i Finland. Det här innebär bland annat att Folktinget:

  • kontinuerligt följer med utvecklingen på det svenskspråkiga kultur- och mediefältet i Finland,
  • följer med behovet av en finlandssvensk samsyn och
  • och erbjuder en arena för diskussion som vid behov kan utmynna i handling.

Folktinget har ett kultur - och medieutskott som:

  • sammankallas för att diskutera aktuella ärenden,
  • hör sakkunniga i samband med utskottets möten och
  • fungerar som referensorgan i kulturfrågor.