Livskraftig svenska i Finland

Aktuellt

Synpunkter om svensk service till Europarådets Finlandsrapport

Folktinget gav idag sina sista synpunkter till utrikesministeriets Finlandsrapport om hur ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter tillämpats för bl.a språkliga rättigheter och svensk service.
29.01.2019 kl. 14:34

Yttrande till förslaget till lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Folktinget har gett ett yttrande till riksdagens förvaltningsutskott som gäller förslaget till lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och lag om upphävande av 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om regionförvaltningsverken (RP 233/2018 rd)
22.01.2019 kl. 09:30

Skrivelse om språkliga konsekvensbedömningar i lagberedningen

Folktinget har sänt en skrivelse om språkliga konsekvensbedömningar i ministeriernas lagstiftningsarbete till understatssekreterare Timo Lankinen på statsrådets kansli
31.12.2018 kl. 09:30
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250