Folktinget kommenterar äldreomsorgslagstiftningen

11.08.2020 kl. 09:29
Folktinget har tagit ställning till följande fråga gällande social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupps rapport om reformen av lagstiftningen om tjänster för äldre.

Remissfrågorna har besvarats i den elektroniska tjänsten utlåtande.fi. 

14. Har ni andra synpunkter på utvecklingen av lagstiftningen om tjänsterna för äldre?

Inom äldreomsorgen är språket av stor betydelse. Klientens lagstadgade språkliga rättigheter är tryggade i grundlagen och språklagen och tydligt definierade i äldreomsorgslagen, socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen samt i lagen om patientens ställning och rättigheter och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. 

En fungerande kommunikation mellan klient och personal är en förutsättning för en väl utförd utredning av klientens servicebehov, för tjänster som motsvarar klientens behov och för klientens välbefinnande. När det gäller social- och hälsotjänster för äldre förstärks ofta språkets betydelse. Till exempel försvagas ofta kunskaperna i andra språk än modersmålet för personer som har en minnessjukdom. Därför är det viktigt att även den språkliga miljön och kulturen tas i beaktande när äldreomsorgen och i synnerhet boendeverksamheten planeras.

En helhet i reformen av servicen för äldre personer är bedömningen av klientens servicebehov. Det har föreslagits att RAI-systemet ska användas som nationell bedömnings- och uppföljningsmätare för funktionsförmåga och servicebehov. Eftersom RAI-systemet används när man tillsammans med klienten utreder dennas funktionsförmåga och servicebehov, är det en förutsättning att RAI-instrumenten finns att tillgå på både finska och svenska för att utredningen ska vara effektiv och ändamålsenlig. För att resultatet entydigt ska kunna tolkas förutsätts att personalutbildning i RAI-systemet ges på både finska och svenska.