Social- och hälsopolitiska utskottet diskuterade tvåspråkiga landskap

19.09.2018 kl. 14:42
Folktingets social- och hälsopolitiska utskott hade möte 18.9.2018. På mötet diskuterades bland annat samarbete mellan de tvåspråkiga landskapen.

Christina Gestrin, utredningsperson i projektet Nyland 2019, inledde mötet och presenterade sitt arbete med svenskspråkiga frågor i beredningen av vård- och landskapsreformen i landskapet Nyland. Christina berättade också om den modell för landskapsöverskridande samarbete som hon och Folktinget samarbetat kring.

Därefter diskuterade utskottet samkommunen Kårkullas situation och hur ett landskapsöverskridande samarbete kan förverkligas. Utskottet behandlade också situationen med Vasa centralsjukhus omfattande jour dygnet runt och det medborgarinitiativ som är under behandling i riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

Utskottet följde också upp de motioner som lämnades till sessionen 2018 och som hör till social- och hälsopolitiska utskottets verksamhet.  De två motionerna handlade om tvåspråkiga ICT-system i social- och hälsovården och om vårdkedjor på svenska för personer som blivit utsatta för sexualbrott.

Slutligen diskuterade utskottet den respons som kommit om språket i servicesedlar gällande hemvård för äldre i huvudstadsregionen.