FÖRVALTNING

Folktinget har en särskild uppgift att bevaka att de språkliga rättigheterna tillgodoses vid handläggningen av ärenden i domstolar och andra myndigheter.

För att den svenskspråkiga befolkningens rättigheter ska förverkligas i praktiken förutsätts att man tar hänsyn till de språkliga rättigheterna inom kommunal, regional och statlig förvaltning samt inom domstolsväsendet. De ofta återkommande förändringarna i förvaltningsstrukturerna utgör en särskild utmaning med tanke på de språkliga rättigheterna.  Det kräver fortlöpande arbete för att de språkliga rättigheterna inte ska försvagas i samband.

 

Folktinget har ett förvaltningsutskott . Förvaltningsutskottet bereder:

  • utlåtanden, när det är viktigt att statsmakten beaktar den svenskspråkiga befolkningens rättigheter i förvaltningsreformer och i ny lagstiftning,
     
  • skrivelser, för att uppmärksamma ministrar och ledande tjänstemän på ärenden av betydelse för de språkliga rättigheterna,
     
  • uppvaktningar, när Folktinget vill diskutera centrala frågor i direktkontakt med beredning och beslutsfattare.

Utlåtanden

Sammanfattning från seminariet 3.10.2018

04.10.2018 kl. 15:38

Yttrande om landskapsreformen

04.05.2018 kl. 11:09

Utlåtande om valfrihetslagen

18.04.2018 kl. 13:32

Yttrande om landskaps- och vårdreformen

18.04.2018 kl. 13:22

Yttrande om Åklagarmyndigheten

13.04.2018 kl. 15:13

Yttrande om ändring av rättegångsbalken

15.03.2018 kl. 13:40