OM FOLKTINGET

Folktingets huvuduppgift är att arbeta för svenska språkets ställning i Finland.

Vårt uppdrag är att bevaka och främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter och intressen. Folktinget är ett samarbetsorgan för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Vi fungerar över de politiska gränserna och alla riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Vi arbetar också för att stöda och stärka det svenska språkets ställning och kulturen på svenska i Finland. Det betyder att vi verkar för en levande tvåspråkighet och för ett tolerant och jämställt språkklimat.

Verksamheten styrs av lagen om Folktinget.