UTBILDNING


Folktingets utbildningsutskott har till uppgift att bevaka utbildningssituationen i Svenskfinland och vid behov ta initiativ i olika utbildningsfrågor. Utskottet upprätthåller kontakter till statliga och kommunala myndigheter inom utbildningssektorn även som till olika utbildningsanstalter, allt från förskolor och daghem till yrkeshögskolor och universitet. Även bevakningen av undervisningen i svenska som det andra inhemska språket hör till utskottets uppgifter. Dagvård och utbildning på svenska på alla nivåer är en förutsättning för att vi ska kunna förvalta och föra vidare vårt svenska modersmål till följande generationer.

Aktuellt i utskottet

Aktuella frågor i utskottet är andra stadiets utbildning, lärarutbildning i Helsingfors, utbildningen av lärare inom språkbadet omfattande även barnträdgårdslärare och ämneslärare och uppföljning av sammanslagningen av Utbildningsstyrelsen och CIMO. Eventuella försök med slopandet av den obligatoriska skolsvenskan är aktuellt och utskottet arbetar för att försöken inte förverkligas eller att de blir så få och begränsade som möjligt. Beredning av ärenden för sessionen i april, såsom verksamhetsberättelse och svar på motioner i utbildningsfrågor, hör till de årligen återkommande ärendena.


Utbildningsutskottet

Ordförande
Elin Blomqvist, SFP
 
Medlemmar
Peter Mattljus, SFP
Runa Ismark, SFP
Christer Rosengren, SFP
Elisabeth Helander, SDP
Rebecca Åkers, SDP
Göte Wine, Åland            
Jan Otto Andersson, VF            
Lena Sjöberg, Gröna            
Petri Mäntysaari, Saml
May-Gret Axell, KD    

Ständiga sakkunniga
Gun Oker-Blom (Utbildningsstyrelsen)
Minna Lindberg (Kommunförbundet)

 

Sekreterare
Camilla Grundström