SPRÅKSKYDD


Språkskyddsverksamheten är en del av Folktingets arbete att bevaka att myndigheterna förverkligar den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter

Språklagstiftningen bestämmer i vilka situationer du har rätt att använda svenska i din kontakt med olika myndigheter. Förutom i grundlagen och språklagen, finns bestämmelser också i tiotals andra lagar och förordningar.

Huvudregeln är att du har rätt att använda svenska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter. Myndigheterna ska ge dig både muntlig och skriftlig service på ditt språk, utan att du särskilt behöver begära det. Också i myndigheternas övriga verksamhet ska svenskan ha en synlig plats, till exempel på skyltar, i broschyrer och på webbplatser.

Om du upplever att dina språkliga rättigheter inte förverkligats, kan du ta kontakt med Folktingets språkskyddssekreterare. Språkskyddssekreteraren ger dig råd och hjälper vid behov till med att kontakta den myndighet ärendet gäller.

Kontakta språkskyddssekreteraren per e-post stephanie.lindberg@folktinget.fi
eller per telefon 040-833 0904. Du kan också fylla i en elektronisk blankett, som du hittar här.