Artikel

Utlåtande: europeiska stadgan om minoritetsspråk

Svenska Finlands folktings utlåtande om utkast till Finlands femte periodiska rapport om genomförandet av europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.Läs mera »
Publicerad 04.09.2017 kl. 11:28

Utlåtande om förslag till ny lag om åklagarväsendet 

Justitieministeriet har inte sänt en begäran om utlåtande, men Folktinget tar i enlighet med sitt lagstadgade uppdrag (1331/2003) ställning till i huvudsak de frågor som berör de språkliga rättigheterna. Läs mera »
Publicerad 18.08.2017 kl. 17:29

Utlåtande om stöd till den minoritetsspråkiga tidningspressen

Undervisnings- och kulturministeriet har bett Svenska Finlands folkting yttra sig om förslaget till fördelning av stöd till tidningspressen 2017. Läs mera »
Publicerad 14.08.2017 kl. 10:00

Pressmeddelande: Folktinget kräver ny genomgång och utlåtanderunda

- Grundlagsutskottet har gjort ett grundligt och bra arbete. Nu måste regeringen ta skeden i vacker hand, lyssna på vad grundlagsutskottet sagt och korrigera alla brister, säger Folktingets ordförande Thomas Blomqvist.Läs mera »
Publicerad 30.06.2017 kl. 13:52

Utlåtande om förslag till lag om särskild service med anledning av funktionshinder och lag om ändring av socialvårdslagen

De språkliga rättigheterna är viktiga inom social- och hälsovården, och speciellt inom service som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, då dessa ofta är i en utsatt ställning.Läs mera »
Publicerad 30.06.2017 kl. 11:21

Utåtande gällande landskapsreformens fas II

Ärende:    Svenska Finlands folktings utlåtande om utkastet till regeringens proposition om genomförande av landskapsreformen och om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter. Läs mera »
Publicerad 19.06.2017 kl. 15:14

Utlåtande: om arbetsfördelning och centralisering av delar inom den specialiserade sjukvården

Svenska Finlands folktings utlåtande om utkast till statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården med förslag till om ordnande av räddningsväsendet.Läs mera »
Publicerad 16.06.2017 kl. 15:31

Utlåtande om främjande av integration

Folktinget har på begäran gett ett utlåtande om förslag till lagen om främjande av integrationLäs mera »
Publicerad 16.06.2017 kl. 11:52

Utlåtande: regionala språkförsök

Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande gällande förslag till regeringens proposition om lag om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning, försök med att utvidga språkurvalet utan obligatoriska studier i det andra nationalspråket.Läs mera »
Publicerad 07.06.2017 kl. 13:01

Utlåtande som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen och lagen om kundens valfrihet.

Folktinget har gett ett utlåtande till riksdagens grundlagsutskott om regeringspropositionen som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen och lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.Läs mera »
Publicerad 29.05.2017 kl. 15:14