Folktingets organisation

Den högsta beslutande makten i Folktinget har folktingsledamöterna, som utses vart fjärde år på basen av resultatet i kommunalvalet. De 75 ledamöterna samlas till session en gång om året. Ledamöterna drar upp riktlinjerna för Folktingets verksamhet.

Folktingets styrelse ansvarar för verksamheten mellan sessionerna. Under styrelsen verkar ett arbetsutskott och ett antal övriga utskott med fokus på frågor som rör förvaltning, utbildning, social- och hälsovård samt frågor som berör unga.

Folktingets kansli, som finns i Helsingfors, leds av folktingssekreteraren.